- Chọn Đăng Ký để gửi hồ sơ đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Nhập mã hồ sơ mà bạn nhận được từ hệ thống sau khi đăng ký hồ sơ thành công. Chọn Tra Cứu để kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ.